حســن حســام نویســنده، شــاعر و فعــال سیاســی، متولد رشت است. او کار نویسندگی را از سال هزار و سیصد و چهل با نوشتن داستا ن کوتاه و گاها شعر و همکاری با نشریات ادبی آن زمان، بویژه نشریه «بازار ویژه هنر و ادبیات» آغاز کرد. اولیــن مجموعــه داســتانش با نام «بعــد از آن ســال‌ها»، در سال 1352توسط انتشــارات گلشــاهی  در تهران منتـشـرگردید. او در طی این سال‌ها، او علاوه بر همکاری مستمرش با نشریات ادبی و سیاسی داخل و خارج، یازده مجموعه داســتان و شــعر منتشر کرده و آثاری هم در حوزه شعر، داستان و نقد و نظر در دست انتشار دارد.

حســن حســام  زندانی دو نظام  و از اعضــای اولیــه کانــون نویســندگان ایــران بوده است و در گریز ناگزی در تبعید، هم از آغاز تاکنون در کانون نویسندگان ایران در تبعید فعال است.

 

این‌جا برقص

£9.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.