شکل و ساخت داستانی ترانه‌های خیام.

حسین ‌آتش‌پرور.

چاپ ‌اول: ۱۳۹۸

شابک:‌2 ـ 0 ـ ۹۹55۸ ـ 622 ـ ۹۷۸

مشخصات نشر: نشر مهری.

‌مشخصات ‌ظاهری:۲۴۴ ص.: جدول، نمودار. ‌

موضوع:‌منظومه‌های داستانی فارسی ـ ـ قرن۵ق. ـ ـ تاریخ و نقد.

شکل و ساخت داستانی ترانه‌های خیام

£17.99Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.