بعضی از شما ممکن است ندانید از کجا و چگونه کتابی که آرزوی نوشتن آن‌را دارید آغاز کنید. موارد زیر را برای ما ارسال کنید تا شما راراهنمایی کنیم

    ارسال ایمیل به ما و ابراز تمایل خود برای انتشار کتابتان (خلاصه‌ای از نوشته خود، ۱-۲ صفحه) شامل موارد زیر؛

عنوان پیشنهادی کتاب شما-

خلاصه‌ای از نوشته شما -

مخاطبان مورد نظر -

تعداد کلمات متن نهایی -

تاریخ انتشار مورد نظر شما -

و خلاصه‌ای از بیوگرافی شما -

برای آثار ادبی (درام، شعر و...)، فصل اول یا ۱۰ صفحه اول؛

برای آثار غیر ادبی، فهرست کتاب، و فصل اول و یا ۱۰ صفحه اول.  ؛

info@mehripublication.com

app-on-app-store.png
get-it-on-google-play.png

Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

© 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.